ஆனா ஆவன்னா | செல்லமே செல்லம் | Aana Aavanna | Chellame Chellam | Tamil Rhymes

ஆனா ஆவன்னா | செல்லமே செல்லம் | Aana Aavanna | Chellame Chellam | Tamil Rhymes

January 22, 2020 0 By Kailee Schamberger


La la.. Lallalla
Lalallalla Lallalla.. La la.. Lallalla
Lalallalla Lallalla.. Ana… Avanna…
You’re the extent of Love Amma, Ena.. Eeyanna…
There’s none equal to you Amma. Oona… Oovanna…
You’re My Light and Life Amma. Aena, Aeyanna…
You’re everything to Me Amma. Aiyyanna.. No Fear Amma,
Truly i have none in heart… Ona.. Ovanna…
I’m your Dear Child Amma.. Owvanna.. Akkhanna..
Owvvai’s words are wise Amma. Owvanna.. Akkhanna..
Owvvai’s words are wise Amma.. La la.. Lallalla
Lalallalla Lallalla. La la.. Lallalla
Lalallalla Lallalla. Ana… Avanna..
You’re the extent of Love Amma, Ena.. Eeyanna..
There’s none equal to you Amma. Oona.. Oovanna..
You’re My Light and Life Amma. Aena, Aeyanna..
You’re everything to Me Amma. Aiyyanna.. No Fear Amma,
Truly i have none in heart.. Ona.. Ovanna..
I’m your Dear Child Amma.. Owvanna.. Akkhanna..
Owvvai’s words are wise Amma. Owvanna.. Akkhanna..
Owvvai’s words are wise Amma..